Expert committee:

Director: Lu Shixin

Vice director: Han Zhongchao, Cao Yilin.

Members: Cheng Tao, Zhao Chunhua, Zhu Dahai, Wang Renzhi, Yang Yuejin, Wang Jianxiang, Zhai Xiaomei, Wu Zuze, Lu Daopei, Hao Xishan.