Executive organization:

Director: Cheng Tao

Vice director: Cao Yilin, Zhao Chunhua, Han Zhongchao.