Management committee

Director: Zhan Qimin

Vice director: Zaipaer. Abulizi, Cheng Tao, Cao Yihua, Zhao Chunhua.

Members: Xing Ruoqi, Liu Hanzhi, Zhao Aifang, Lve Changsheng, Guan Jian, Zhong Mei, Cao Yeding, Zhang Lianfeng.